What kind of Genshin Impact OC would you have? This OC could also just be you, but Genshin Impact-ified! Edit: Natlan information updated & changed "Frost" to Ice.
@Ren_ciea 324,670 คน
104 ทวีต เปลี่ยนทุกวันรูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 26,950
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
สร้างการวินิจฉัย
มาสร้างการวินิจฉัยแบบออริจินัลของคุณไปด้วยกันเถอะ!
ติดตาม @shindanmaker
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.