0
I love kpop and my ults are twice and blackpink and bias are ot9 and ot4
@mia23557026
7
0HotLeaderVisual#Twicesanaทวีตแชร์รูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 1ผลการวินิจฉัย:คงเดิม
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.