This will show you how you would do if you were a trainee on Produce X 101.
@mahdunnaw 19,003 คน
8 ทวีต #Producex101 รูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 73,164,072,960
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
สร้างการวินิจฉัย
มาสร้างการวินิจฉัยแบบออริจินัลของคุณไปด้วยกันเถอะ!
ติดตาม @shindanmaker
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.