0
[#TETTParty] ซื้อขนมในร้านครบ 500 เยน ให้ผู้เล่นใส่ ชื่อ + ครั้งที่ x บวกตัวเลขขึ้นเรื่อยๆในการเลือกกล่องครั้งต่อไป (กรณีที่ได้สิทธิมากกว่า 1 ครั้ง)
@TE_SayoSayo
93
0#TETTPartyทวีตแชร์เปลี่ยนทุกวันรูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 22
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.