2020/03/05 19:30

เกี่ยวกับการอัปเดตข้อกำหนดของฟังก์ชัน SUMLIST


ฟังก์ชัน SUMLIST เป็นฟังก์ชันที่ใช้คำนวณรวมค่าในรายการที่แสดงอยู่ในผลการวินิจฉัย แต่กรณีที่มีการแสดงผลโดยการคั่นรายการด้วยเครื่องหมายจุลภาคจะไม่สามารถทำการคำนวณรวมได้มาจนถึงตอนนี้
แต่ในคราวนี้เราได้ทำให้รับรองในกรณีนี้แล้ว
เริ่มจากวิธีการใช้แต่เดิม กรณีที่แสดงผลตัวแปรในรายการ 1 ([LIST1],[LIST1_1],[LIST1_2]...) เป็นค่าจำนวนตามผลการวินิจฉัย เมื่อระบุหมายเลขรายการลงไปในฟังก์ชัน =SUMLIST(1) เช่นนี้ จะสามารถแสดงผลคำนวณรวมของค่าเหล่านี้ได้

จากการอัปเดตในคราวนี้ ยกตัวอย่างถ้ามีการคั่นค่าในรายการ 1 ด้วยเครื่องหมายจุลภาค ([LIST1-2],[LIST1_1-2],[LIST1_2-2]...) เช่นนี้ แล้วใช้ค่าลำดับที่ 2 เป็นค่าจำนวน การเพิ่ม "เครื่องหมายยัติภังค์+ตัวเลข" ลงไปในหมายเลขรายการ =SUMLIST(1-2) เช่นนี้ จะทำให้สามารถคำนวณรวมค่าลำดับที่ 2 ที่ถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคในรายการได้
ขอให้นำไปประยุกต์ใช้ได้
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.