2020/01/20 20:00

รูปแบบการแสดงการคั่นรายชื่อมีการเปลี่ยนแปลง


รูปแบบในการสร้างการวินิจฉัยมีการเปลี่ยนแปลง
ในการแสดงค่าที่ตั้งไว้ในรายชื่อ 1 ในผลการวินิจฉัยนั้น โดยทั่วไปแล้วจะมีการแสดงตัวแปรรายชื่อในรูปแบบ LIST1 แต่จะมีฟังก์ชั่น "คั่นรายชื่อและแสดงผล" อยู่ด้วย
ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยในการแสดงค่าที่มีการแบ่งด้วยเครื่องหมายจุลภาคในค่าที่ 2 โดยการใส่เครื่องหมายจุลภาคในการตั้งค่ารายชื่อ 1 จากนั้นเปลี่ยนการตั้งค่าตัวแปรรายชื่อจาก LIST1,2 ให้เป็นรูปแบบ "เครื่องหมายจุลภาค+ตัวเลข (กรณีดังตัวอย่างนี้ จะแสดงเป็น BBB)

ขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวแปรรายชื่อนี้จาก "เครื่องหมายจุลภาค+ตัวเลข" เป็น "เครื่องหมายยัติภังค์+ตัวเลข"
กล่าวโดยละเอียดคือ หากท่านต้องการแสดงค่าในรายชื่อที่มีการแบ่งด้วยเครื่องหมายจุลภาคในค่าที่ 2 ค่าจะแสดงเป็น LIST1-2
ส่วนตัวเลขต่อท้ายนั้น เมื่อมีการแสดงโดยมีเครื่องหมายขีดล่าง (Underscore) คั่นค่ารายชื่อ จะมีเครื่องหมายยัติภังค์ต่อท้ายด้วย เช่น หากหมายเลขต่อท้ายคือ 2 และต้องการแสดง ตัวแปรรายชื่อค่าที่ 3 ค่าที่ได้จะแสดงเป็นLIST1_2-3
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ระหว่างที่จะมีการเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ ๆ หลังจากนี้ ในการแสดงค่ารายชื่อที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคด้วยฟังก์ชั่น จำเป็นต้องแสดงค่าในรูปแบบ "เครื่องหมายยัติภังค์+ตัวเลข" และเมื่อตรวจสอบแล้วว่าตัวแปรรายชื่ออยู่ในรูปแบบเดียวกัน ก็จะมีการยุบรวมให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
ฉะนั้น ในการใช้งานครั้งต่อไป ท่านจำเป็นต้องกรอกค่าเพื่อให้แสดงผลในรูปแบบ "เครื่องหมายยัติภังค์+ตัวเลข"
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการวินิจฉัยที่มีการใช้งานในอดีตยังมีความจำเป็นอยู่ ดังนั้นจะมีการแสดงผลในรูปแบบ "เครื่องหมายจุลภาค+ตัวเลข" ต่อไปเช่นเดิม
และขอเรียนให้ท่านทราบว่ารูปแบบการแสดงผลใหม่ที่จะใช้งานในอนาคตจะเป็นรูปแบบ "เครื่องหมายยัติภังค์+ตัวเลข"
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.