WGC_Community
@WGC_Community Twitter

การวินิจฉัยที่สร้าง

จำนวนผู้วินิจฉัยทั้งหมด : 3,170 คน
1. [WGC] CH2 - กล่องสมบัติในเขตย่านการค้าเก... (56)
[WGC] CH2 - กล่องสมบัติในเขตย่านการค้าเก่า(สลัม)
0
2. [WGC] CH2 - กล่องสมบัติในเขตย่านการค้า (50)
[WGC] CH2 - กล่องสมบัติในเขตย่านการค้า
0
3. [WGC] CH2 - กล่องสมบัติในเขตคหบดี (43)
[WGC] CH2 - กล่องสมบัติในเขตคหบดี
0
4. [WGC] CH2 - กล่องสมบัติในเขตอยู่อาศัยทั่... (30)
[WGC] CH2 - กล่องสมบัติในเขตอยู่อาศัยทั่วไป
0
5. [WGC] CH2 - Monster(Group) - ย่านการค้าเ... (11)
[WGC] CH2 - Monster(Group) - ย่านการค้าเก่า(สลัม)
0
6. [WGC] CH2 - Monster(Group) - เขตย่านการ... (5)
[WGC] CH2 - Monster(Group) - เขตย่านการค้า
0
7. [WGC] CH2 - Monster(Group) - เขตอาคารราช... (70)
[WGC] CH2 - Monster(Group) - เขตอาคารราชการ
0
8. [WGC] CH2 - Monster(Group) - เขตคหบดี (33)
[WGC] CH2 - Monster(Group) - เขตคหบดี
0
9. [WGC] CH2 - Monster(Group) - เขตอยู่อาศั... (3)
[WGC] CH2 - Monster(Group) - เขตอยู่อาศัยทั่วไป
0
10. [WGC] CH2 - กล่องสมบัติในเขตอาคารราชการ (66)
[WGC] CH2 - กล่องสมบัติในเขตอาคารราชการ
0
11. [ WGC ] CH2 - โซโล่มอนส์เตอร์ (149)
ชินดันสำหรับผู้เล่นเดี่ยว มีมอนสเตอร์ไม่จำกัดและกระจัดกระจายในทั่วไปในเมืองสามารถพบได้ทั่วไป สามารถ...
0
12. [WGC] Pandora Puzzle Box (20)
สุ่มของใน Pandora Puzzle Box
0
13. [WGC] Chapter 1 - Gachapon UR (55)
กาชาสุ่มมอนส์เตอร์พิเศษ UR หลังจากจัดการมอนสเตอร์ใน Chapter 1 เรียบร้อยแล้ว
0
14. [WGC] Chapter 1 - Gachapon SR (73)
กาชาสุ่มมอนส์เตอร์พิเศษ SR หลังจากจัดการมอนสเตอร์ใน Chapter 1 เรียบร้อยแล้ว
0
15. [WGC] Chapter 1 - Gachapon R3 (67)
กาชาสุ่มมอนส์เตอร์พิเศษ R3 หลังจากจัดการมอนสเตอร์ใน Chapter 1 เรียบร้อยแล้ว
0
16. [WGC] Chapter 1 - Gachapon R2 (116)
กาชาสุ่มมอนส์เตอร์พิเศษ R2 หลังจากจัดการมอนสเตอร์ใน Chapter 1 เรียบร้อยแล้ว
0
17. [WGC] Chapter 1 - Gachapon R1 (123)
กาชาสุ่มมอนส์เตอร์พิเศษ R1 หลังจากจัดการมอนสเตอร์ใน Chapter 1 เรียบร้อยแล้ว
0
18. [WGC] Chapter 1 - เหตุการณ์หลังจากปะทะมอ... (329)
ชินดันนี้สร้างขึ้นเพื่อสุ่มสถานการณ์สำหรับผู้เล่นในคอมมู WGC Ch.1 หลังจากที่ได้พบกับมอนส์เตอร์
0
19. [WGC] Chapter 1 - ปะทะกับมอนสเตอร์ (408)
ชินดันนี้สร้างขึ้นเพื่อสุ่มสถานการณ์สำหรับผู้เล่นในคอมมู WGC Ch.1 โดยผู้เล่นสามารถเลือกได้เองว่าจะจ...
0
20. [WGC] เหตุการณ์หลังจากปะทะมอนสเตอร์ Merc... (486)
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากคุณปะทะกับมอนสเตอร์ Mercurian
0
21. [WGC] ปะทะกับมอนสเตอร์ Mercurian (485)
เหตุการณ์ขณะที่คุณกำลังตามหามอนสเตอร์ Mercurian คุณก็ได้พบกับ...
0
22. [WGC] Mini Event : Item Hunting (492)
กาชาสุ่มไอเทมพิเศษหลังจากจัดการมอนสเตอร์ใน Mini Event 01 เรียบร้อยแล้ว
0
สร้างการวินิจฉัย
มาสร้างการวินิจฉัยแบบออริจินัลของคุณไปด้วยกันเถอะ!
ติดตาม @shindanmaker
2020 ShindanMaker All Rights Reserved.