นโยบายความเป็นส่วนตัว


 1. บทนำ
  • บริการทั้งหมด (ต่อไปเรียกว่า "บริการนี้") ที่ให้บริการในเว็บไซต์ "ShindanMaker (shindanmaker.com)" (ต่อไปเรียกว่า "เว็บไซต์นี้") โดยทีมจัดการของ ShindanMaker (ต่อไปเรียกว่า "ผู้จัดการ") ได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปเรียกว่า "นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้") ดังต่อไปนี้ และจะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปเรียกว่า "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") รวมถึงกฎการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของ EU (ต่อไปเรียกว่า "GDPR") และกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานดังนี้
 2. คำนิยามและวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
  • ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้จัดการได้รับมาจากผู้ใช้งานและอยู่ในความดูแลนั้นหมายถึงข้อมูลต่อไปนี้
  1. ที่อยู่ IP ของผู้ใช้งาน, ข้อมูลเว็บเบราว์เซอร์ (ตัวแทนผู้ใช้)
   • จังหวะที่ได้รับมา
   1. เมื่อเนื้อหาถูกโพสต์โดยผู้ใช้งาน จะได้รับมาเป็นข้อมูลสภาพแวดล้อมการใช้งานของผู้ใช้งานตอนที่โพสต์
   2. เมื่อมีการเข้าสู่ระบบในบริการนี้ จะได้รับมาเป็นข้อมูลสภาพแวดล้อมการใช้งานของผู้ใช้งานตอนที่เข้าสู่ระบบ
   3. เมื่อมีการรายงานเนื้อหาการโพสต์ที่มีปัญหาในบริการนี้ จะได้รับมาเป็นข้อมูลสภาพแวดล้อมการใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รายงาน
  2. ข้อมูลบัญชีที่ได้รับมาจาก Twitter API (ชื่อผู้ใช้งาน Twitter, คำอธิบาย, รูปภาพไอคอน ฯลฯ)
   • จังหวะที่ได้รับมา
   1. ด้วยการเข้าสู่ระบบในบริการนี้ จะทำให้สามารถใช้งานฟังก์ชันพิเศษบางอย่างได้
    เพื่อให้การเข้าสู่ระบบในบริการนี้ สามารถทำได้จริงโดยไม่ต้องใช้อีเมลหรือรหัสผ่าน จึงได้มีการใช้บริการยืนยันตัวตน "Oauth with the Twitter APIs" ของ Twitter (https://twitter.com) ซึ่งเป็นบริการภายนอก ดังนั้น จึงต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานผ่าน Twitter ไว้ก่อนเพื่อเข้าสู่ระบบ
    จากการใช้บริการยืนยันตัวตนนี้เอง ข้อมูลผู้ใช้งาน (https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/data-dictionary/overview/user-object) ที่เผยแพร่อยู่ใน Twitter ตามข้อกำหนดใน Twitter API ของบริษัท Twitter จะถูกส่งมาให้บริการนี้ (ไม่ส่งรหัสผ่าน) ซึ่งผู้จัดการจะได้รับข้อมูลเหล่านี้มาเป็นข้อมูลผู้ใช้งาน
    บริการนี้จะเข้าถึง Twitter API อยู่เป็นประจำ ทำการรับข้อมูลบัญชีของผู้ใช้งานมาอีกครั้งแล้วเก็บรักษาเอาไว้ ด้วยเหตุนี้ทำให้เวลาที่ผู้ใช้งานได้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้งาน คำอธิบาย รูปภาพไอคอน ฯลฯ ใน Twitter ข้อมูลผู้ใช้งานในบริการนี้จึงได้รับการอัปเดตตามข้อมูลล่าสุดโดยอัตโนมัติเช่นกัน
  • สำหรับข้อสอบถามอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการรับรองในทางกฎหมาย เราอาจต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการดำเนินการ เช่น ชื่อและนามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
 3. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้จัดการได้รับมาจากผู้ใช้งานและอยู่ในความดูแลนั้นหมายถึงข้อมูลต่อไปนี้
  1. เพื่อให้บริการนี้แก่ผู้ใช้งานได้อย่างราบรื่น
  2. เพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่ถูกต้องจากผู้ใช้งาน
  3. เพื่อปรับปรุงและบริหารจัดการระบบของบริการนี้
  4. เพื่อวิเคราะห์การใช้บริการของผู้ใช้งาน
  5. เพื่อตอบข้อสอบถามจากผู้ใช้งาน
  6. เพื่อยืนยันตัวตนตอนที่เข้าสู่ระบบ
  7. เพื่อดำเนินการตามเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น
 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
  • ผู้จัดการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่จะเข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
  1. เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน
  2. เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
  3. เมื่อผู้จัดการตัดสินว่าผู้ใช้งานได้ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของบริการนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้จัดการหรือบุคคลที่สาม รวมถึงทรัพย์สินหรือบริการ ฯลฯ
 5. การสอบถาม แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล
  • ถ้าผู้ใช้งานมีความประสงค์ที่จะขอสอบถาม แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง กรุณาติดต่อมาที่ช่องทางการติดต่อสอบถามที่ระบุไว้ตอนท้าย เราจะทำการตรวจสอบตัวตนแล้วรับรองให้
 6. คุกกี้
  • ผู้จัดการจะใช้ข้อมูลคุกกี้ของผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานได้ใช้บริการนี้ คุกกี้นั้นเป็นฟังก์ชันที่สามารถบันทึกข้อมูลที่เผยแพร่โดยเว็บไซต์ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดลงในเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้งานใช้อยู่ แม้จะเป็นตอนที่มาใช้งานข้อมูลที่เคยใช้ไปแล้วอีกครั้ง หรือเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ปิดเว็บเบราว์เซอร์ไป ก็ยังสามารถคงสถานะที่เคยเข้าสู่ระบบเอาไว้ได้
  • สำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานและวิธีการใช้งาน โปรดตรวจสอบจากข้อมูลด้านล่างนี้
  1. คุกกี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความสะดวกของผู้ใช้
   1. "ค่าในช่องกรอกชื่อ" ที่จะถูกส่งไปตอนที่ใช้งาน "หน้าการวินิจฉัย" ในบริการนี้ จะถูกบันทึกเป็นคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการละการกรอกค่าเดิมในการใช้บริการนี้
   2. "ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ" ที่ถูกเข้ารหัสและออกให้เมื่อมีการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลนี้จะถูกบันทึกเพื่อคงสถานะการเข้าสู่ระบบเอาไว้แม้ว่าจะปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปแล้วเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาอีกครั้ง
 7. คุกกี้ที่ออกโดยบริษัทของบุคคลที่สาม
  • เราได้มีการใช้ระบบจากบริษัทของบุคคลที่สามในบริการนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์การใช้งาน ปรับความเหมาะสมในการลงโฆษณา ฯลฯ
   ด้วยเหตุนี้ คุกกี้ที่ออกโดยบริษัทของบุคคลที่สามจึงถูกบันทึกอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่
   สิ่งนี้เป็นข้อมูลที่ออกให้โดยเฉพาะและดูแลโดยบริษัทของบุคคลที่สาม เพื่อวิเคราะห์การใช้งานและปรับความเหมาะสมในการลงโฆษณา โดยเนื้อหาในข้อมูลคุกกี้จากบริษัทของบุคคลที่สามจะไม่ถูกส่งให้กับบริการนี้อย่างแน่นอน อีกทั้ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริการนี้ในเวลาเดียวกัน ก็จะไม่ถูกส่งไปยังบริษัทของบุคคลที่สามเช่นกัน
   บริการจากบริษัทของบุคคลที่สามที่ใช้ในบริการนี้มีดังต่อไปนี้ อีกทั้ง ยังระบุ URL ที่สามารถตรวจสอบ "วิธีเลือกไม่ใช้ (opt-out)" เพื่อปฏิเสธการติดตามหรือบันทึกข้อมูลคุกกี้เอาไว้ด้วย
  วัตถุประสงค์ ชื่อบริษัท ชื่อบริการ วิธีเลือกไม่ใช้
  ทำความเข้าใจสถานะการใช้งาน Google Google Analytics LINK
  วัดประสิทธิภาพของโฆษณา Google Google Ads(Google AdWords) LINK
  Twitter Twitter Ads LINK
  ปรับความเหมาะสมในการลงโฆษณา Google Google Adsense LINK
  株式会社ファンコミュニケーションズ / F@N Communications, Inc. nend LINK
  株式会社アイモバイル / i-mobile Co.,Ltd. i-mobile for SP
  i-mobile for PC
  LINK
  Criteo Criteo LINK
  Taboola, Inc Taboola LINK
  เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน Facebook Facebook ปุ่มแชร์ LINK
 8. การจัดจ้างคนภายนอก
  • กรณีที่ผู้จัดการได้จัดจ้างคนภายนอกให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน เราจะทำสัญญาการเก็บรักษาความลับกับทางผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการกำกับดูแลตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 9. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  • ผู้จัดการจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและใช้มาตรการที่จำเป็น เพื่อป้องกันการรั่วไหล สูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง ฯลฯ
 10. การปฏิบัติตามและทบทวนกฎหมายข้อบังคับ และหลักการมาตรฐาน
  • ผู้จัดการจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับรวมถึงหลักการมาตรฐานอื่น ๆ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในความดูแลอย่างเคร่งครัด พร้อมกับพยายามทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายนี้ตามความเหมาะสม
 11. ติดต่อสอบถาม
  • สำหรับการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของทางผู้จัดการนั้น รบกวนติดต่อมาได้ที่ @shindanmaker_cs ผ่านทาง Direct Message ของ Twitter หลังจากที่เราตรวจสอบเนื้อหาแล้ว ก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม

ดังที่กล่าวข้างต้น

กำหนดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019

2021 ShindanMaker All Rights Reserved.