เงื่อนไขการใช้งาน


 1. บทนำ
  • เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ (ต่อไปเรียกว่า "เงื่อนไขนี้") เป็นการกำหนดเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการทั้งหมด (ต่อไปเรียกว่า "บริการนี้") ที่ให้บริการโดยเว็บไซต์ "ShindanMaker (shindanmaker.com)" (ต่อไปเรียกว่า "เว็บไซต์นี้") ที่บริหารจัดการโดยทีมจัดการ ShindanMaker (ต่อไปเรียกว่า "ผู้จัดการ") ระหว่างทางผู้จัดการกับทุกท่านที่ใช้งานบริการนี้ (ต่อไปเรียกว่า "ผู้ใช้งาน")
 2. การยอมรับเงื่อนไข
  1. ผู้ใช้งานจะสามารถใช้บริการนี้ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขนี้
  2. สำหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ขอให้ผู้ปกครองได้ตรวจสอบเนื้อหาของเงื่อนไขนี้ แล้วหลังจากที่ยอมรับจึงใช้บริการนี้
  3. จากการที่ผู้ใช้งานได้ใช้บริการนี้จริง ๆ เราก็จะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขนี้
 3. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
  • เมื่อทางผู้จัดการได้ตัดสินว่ามีความจำเป็น ผู้จัดการอาจทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ซึ่งเมื่อเงื่อนไขนี้ที่ถูกเปลี่ยนแปลงได้รับการประกาศจากทางผู้จัดการลงบนเว็บไซต์นี้ จะมีผลบังคับใช้ในทันทีและถือว่าผู้ใช้งานยอมรับในเงื่อนไขนี้
 4. คำนิยามของแต่ละคำศัพท์เฉพาะ
  1. เนื้อหา : หมายถึงข้อมูลที่ได้รับมาเมื่อผู้ใช้งานทำการใช้เว็บไซต์นี้ (ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง รหัส ฯลฯ)
  2. เนื้อหาที่โพสต์ : หมายถึงข้อมูลที่เป็นเนื้อหา ซึ่งถูกโพสต์ (อัปโหลด) ลงบนบริการนี้โดยผู้ใช้งาน
  3. การเข้าสู่ระบบ : เนื้อหาบางส่วนเป็นสิ่งที่สามารถใช้งานได้จากข้อมูลที่เชื่อมโยงเข้ากับผู้ใช้งานแต่ละคน สำหรับบริการนี้ด้วยการยืนยันความเป็นบุคคลเดียวกัน (การเข้าสู่ระบบ) ของผู้ใช้งานผ่านระบบยืนยันตัวตนภายนอก จะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่ละผู้ใช้งานได้ และอนุญาตให้ใช้เนื้อหาเหล่านี้ได้บางส่วน
 5. ค่าบริการ
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการนี้ เพียงแต่ยกเว้นสำหรับค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อเครือข่าย และอุปกรณ์สื่อสารเพื่อใช้บริการนี้
 6. ข้อห้าม
  • ผู้จัดการขอห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานกระทำการดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการนี้
   1. การกระทำที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม หรือการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายและข้อบังคับ
   2. การกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเช่นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ฯลฯ ความเป็นส่วนตัว สิทธิสงวนรูปภาพ ฯลฯ รวมถึงการกระทำอื่น ๆ ที่เป็นการล่วงล้ำสิทธิของบุคคลที่สาม
   3. การกระทำที่แสดงออกถึงความลามกอนาจาร รุนแรง หรือพิสดารที่ทางผู้จัดการตัดสินว่าไม่เหมาะสม
   4. การกระทำที่แสดงออกซึ่งนำไปสู่การแบ่งแยกจากเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานะทางสังคม สถานที่อยู่อาศัย ลักษณะทางร่างกาย ประวัติการเจ็บป่วย การศึกษา ฯลฯ
   5. การกระทำที่เป็นการหมิ่นประมาท คุกคาม ให้ร้ายผู้อื่น
   6. การกระทำที่เป็นการแจ้งว่าจะก่อเหตุอาชญากรรม รวมถึงการแสดงออกอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเชิงต่อต้านสังคม หรือสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับผู้อื่น
   7. การกระทำที่เป็นการโพสต์เนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมากหรือต่อเนื่อง รวมถึงการกระทำอื่น ๆ ที่ผู้จัดการตัดสินว่าเป็นการปั่นป่วนหรือสแปม
   8. การกระทำที่แสดงออกถึงเนื้อหาที่อาจเป็นการกระทำที่รบกวนผู้อื่นในเนื้อหาที่โพสต์ ซึ่งตรงกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นที่มีตัวตนจริงเช่นเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล ฯลฯ
   9. การกระทำที่ชี้นำไปสู่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่ละเมิดต่อกฎหมายและข้อบังคับ ข้อมูลที่มีความอนาจารหรือเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิง ข้อมูลที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม ข้อมูลที่ส่งผลเสียต่อผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฯลฯ รวมถึงเว็บไซต์ที่มีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายแฝงอยู่
   10. การกระทำที่เป็นการควบคุมฟังก์ชันการจัดอันดับ ฟังก์ชันการค้นหา ฟังก์ชันการแสดงผลในบริการนี้อย่างไม่ถูกต้อง
   11. การกระทำที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายของบริการนี้ การกระทำในการควบคุมบริการนี้อย่างไม่ถูกต้องโดยการใช้สคริปต์หรือวิธีการทางเทคนิคอื่น ๆ การกระทำที่ใช้ประโยชน์จากจุดบกพร่องของบริการนี้โดยเจตนา รวมถึงการกระทำอื่น ๆ ที่เป็นการกีดขวางหรือสร้างอุปสรรคต่อการใช้บริการนี้ของผู้ใช้งานคนอื่นหรือผู้จัดการของบริการนี้
   12. การกระทำที่เป็นการนำบัญชีอื่นมาใช้บริการนี้ใหม่ แม้จะเคยถูกระงับการใช้บริการนี้เนื่องจากได้กระทำพฤติกรรมต้องห้ามมาแล้วก็ตาม
   13. การกระทำอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการเห็นว่าไม่เหมาะสม
 7. มาตรการที่มีต่อการกระทำต้องห้าม
  1. เมื่อผู้ใช้งานละเมิดข้อห้ามในเงื่อนไขนี้ ทางผู้จัดการอาจระงับการใช้บริการนี้ของผู้ใช้งาน ปิดกั้นการเข้าถึง ซ่อนหรือลบเนื้อหาที่โพสต์ ใช้มาตรการต่าง ๆ เช่นการกรองข้อมูล ฯลฯ โดยไม่แจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานดังกล่าวทราบ
  2. เมื่อผู้ใช้งานถูกระงับการใช้บริการนี้อันเนื่องมาจากการกระทำที่สร้างความรบกวนของผู้ใช้งาน หลังจากที่เราได้ลบเนื้อหาที่โพสต์ที่เข้าข่ายข้อห้ามไปแล้ว อาจยกเลิกการระงับใช้บริการได้
 8. ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
  1. จากการใช้บริการนี้ สภาพแวดล้อมการใช้งานที่จำเป็น (อุปกรณ์สื่อสาร ซอฟต์แวร์ สัญญาณสื่อสาร) ถือเป็นสิ่งที่ทางผู้ใช้งานต้องจัดเตรียมด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของตนเอง ทางผู้จัดการจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการใช้งานของผู้ใช้งาน และไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
  2. ถือว่าผู้ใช้งานได้ใช้บริการนี้ด้วยความรับผิดชอบของตนเอง และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในทุกการกระทำรวมถึงผลลัพธ์จากการกระทำที่เกิดขึ้นในบริการนี้
 9. การชดเชยความเสียหาย
  • ถ้าผู้จัดการได้รับความเสียหายจากการละเมิดเงื่อนไขนี้โดยผู้ใช้งาน ทางผู้จัดการสามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากความเสียหายนี้ได้ โดยผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการตอบรับข้อเรียกร้องดังกล่าวในทันที
 10. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้งานตอนที่ใช้บริการนี้ จะได้รับการจัดการตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ที่กำหนดแยกไว้ต่างหาก
 11. สิทธิในทรัพย์สิน
  1. สิทธิในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล บริการ ซอฟต์แวร์ที่ประกอบอยู่ในบริการนี้ถือเป็นสิทธิของผู้จัดการ
  2. แม้ว่าผู้ใช้งานจะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์สำหรับเนื้อหาที่โพสต์ซึ่งถูกโพสต์หรือส่งผ่านบริการนี้ด้วยตนเองก็ตาม แต่จากเนื้อหาที่โพสต์ ข้อความหรือรูปภาพที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยโปรแกรมในบริการนี้ เนื่องจากคุณลักษณะของบริการนี้ทำให้อาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเนื้อหาที่โพสต์ในเว็บไซต์นี้หรือตาม SNS ฯลฯ โดยผู้จัดการหรือผู้ใช้งานคนอื่น ซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับในการใช้งานเหล่านี้ด้วย
  3. เมื่อต้องการนำเนื้อหาที่โพสต์ของผู้ใช้งานไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ฯลฯ ขอให้ผู้ที่ประสงค์ติดต่อโดยตรงไปยังผู้ใช้งานที่โพสต์เพื่อขอความยินยอม โดยผู้จัดการจะไม่ก้าวก่ายกับทั้งสองฝ่าย ถ้าบัญชีของผู้ใช้งานที่โพสต์ไม่ปรากฏแน่ชัด จะไม่สามารถเจรจาผ่านบริการนี้ได้
 12. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ
  1. ผู้จัดการจะทุ่มเทความพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้บริการนี้กับผู้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีเสถียรภาพ แต่เราจะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ผู้จัดการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือมีเจตนาทำให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นหรือผู้ใช้งานโดยมีต้นเหตุมาจากบริการนี้
  2. ผู้จัดการไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลสอดส่องเนื้อหาที่โพสต์ในบริการนี้แต่อย่างใด
  3. ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้อื่นหรือผู้ใช้งานคนอื่นจากเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้งาน จะถือว่าความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นอยู่ที่ผู้ใช้งานดังกล่าวที่เป็นผู้โพสต์ โดยผู้จัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นยกเว้นกรณีที่เกิดจากความประเมิทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือเจตนาของทางผู้จัดการเอง
  4. ถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันเองหรือระหว่างผู้ใช้งานกับผู้อื่น ขอให้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวแก้ไขปัญหากันเอง โดยผู้จัดการจะไม่ไปก้าวก่ายกับทั้งสองฝ่าย
  5. ผู้จัดการอาจระงับหรือยกเลิกการจัดการบริการนี้ หรืออาจลบ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่อยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. กฎหมายที่ใช้บังคับ และศาลที่มีเขตอํานาจ
  • เงื่อนไขนี้ถือว่ากฎหมายของญี่ปุ่นเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ และมีศาลเมืองโตเกียวเป็นศาลชั้นต้นที่มีเขตอํานาจ
 14. กรณีพิเศษ
  • หากมีข้อกำหนดในแต่ละหน้าของเว็บไซต์นี้ที่ขัดแย้งกับเงื่อนไขนี้ ขอให้ใช้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในแต่ละหน้า

ดังที่กล่าวข้างต้น

กำหนดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2019

2021 ShindanMaker All Rights Reserved.