0
You are now a manager, but which idol group is it?
@kurooshiteru
6,305
3enstarsidolish7tsukiuta#IdolManagerทวีตแชร์รูปแบบผลลัพธ์ มีจำนวนประมาณ 18ผลการวินิจฉัย:คงเดิม
กรุณากรอกชื่อที่ต้องการวินิจฉัย
2021 ShindanMaker All Rights Reserved.